Menu Sluiten

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 | Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden en definities

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de Hair & Styling Academy.

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

  • Hair & Styling Academy: de opleidende instantie, waaronder inbegrepen haar rechtsgeldige vertegenwoordiger, medewerkers en/of derden die zijn ingeschakeld door een rechtsgeldige vertegenwoordiging van de opleider.
  • Deelnemer: degene die de opleidingsactiviteit gaat volgen.
  • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Hair & Styling Academy en de deelnemer met betrekking tot de opleidingsactiviteiten.
  • Opleidingsactiviteit: educatieve activiteiten zoals opleidingstrajecten, trainingen, scholingen, cursussen, workshops, vaardigheidstrainingen, coaching, supervisie, begeleiding, intervisie en andere opleidingsvormen op basis van vooraf opgestelde leerdoelen, onderwijsprogramma’s en/of overeengekomen afspraken, waarbij de Hair & Styling Academy zorg draagt voor de inhoud, de docent en/of de organisatie.
  • Opleidingskosten: De kosten die zijn verbonden aan de opleidingsactiviteiten van Hair & Styling Academy
  • Website: de website van Hair & Styling Academy (www.hairstylingacademy.nl)
  • Opleidingsmateriaal: alle materialen die verband houden met en/of betrekking hebben op de opleidingsactiviteiten van de Hair & Styling Academy, waaronder maar niet beperkt tot uitgegeven brochures, projectmaterialen, toetsen/examens, cursusmaterialen en (audio)visuele opnamen.
  • Opleidingsdatum: datum waarop de opleidingsactiviteit plaatsvindt.

Artikel 2 | Hair & Styling Academy

Hair & Styling Academy Purmerend, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90193121, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P. Uriot en gevestigd aan de Van IJsendijkstraat 387a te Purmerend, is een onderneming die onder meer opleidingsactiviteiten aanbiedt met betrekking tot het kappersvak in de breedste zin van het woord.

Artikel 3 | Totstandkoming en uitvoering overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de deelnemer de opleidingsactiviteit heeft geboekt via de website of deze (telefonisch of mondeling) heeft doorgegeven en een aanbetaling of volledige betaling van de opleidingskosten heeft verricht. Deze algemene voorwaarden en enige aanvullende schriftelijke overeenkomsten, vormen gezamenlijk de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen en vervangen alle eerdere correspondentie en/of documentatie.

3.2 Het niet voldoen aan de verwachting van een deelnemer ten aanzien van de door Hair & Styling Academy uitgevoerde werkzaamheden, geeft in geen geval reden tot het kosteloos annuleren van de overeenkomst en/of het opnieuw uitvoeren van de opleidingsactiviteit.

3.3 Hair & Styling Academy is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Hair & Styling Academy is uitgegaan van door deelnemer onjuiste en/of onvolledige informatie c.q. documentatie.

3.4 Hair & Styling Academy behoudt zich het recht voor de geplande data van de opleidingsactiviteiten zonder opgaaf van redenen te wijzigen. Bij wijziging van de opleidingsdatum wordt de deelnemer hiervan uiterlijk 5 dagen vóór de desbetreffende opleidingsactiviteit op de hoogte gebracht.

Artikel 4 | Opleidingskosten

4.1 De actuele opleidingskosten voor de opleidingsactiviteiten van de Hair & Styling Academy zijn terug te vinden op de website.

4.2 Hair & Styling Academy behoudt zich het recht voor de opleidingskosten jaarlijks op 1 januari en 1 juli te indexeren en aan te passen.

4.3 Alle opleidingskosten zijn inclusief btw en al het materialengebruik.

4.4 Indien het een opleiding met kleurenbehandelingen betreft, is er 1 tube haarverf per lesdag inbegrepen. Indien een deelnemer stelselmatig meer dan 1 tube haarverf per lesdag gebruikt, kunnen er kosten van €10 per extra verbruikte tube in rekening worden gebracht. Dit wordt voor gebruik altijd gecommuniceerd met de deelnemer.

Artikel 5 | Betaling

5.1 Voor alle opleidingsactiviteiten geldt een aanbetaling van 25% van de opleidingskosten, welke voldaan wordt via een beschikbare betaalwijze bij de inschrijving op de website.

5.2 De resterende opleidingskosten dienen uiterlijk 5 dagen voor aanvang van de opleidingsactiviteit volledig te worden voldaan. Indien van toepassing draagt Hair & Styling Academy zorg voor toezending van een factuur aan de deelnemer.

5.3 Indien schriftelijk overeengekomen kan er van artikel 5.2 worden afgeweken en kunnen de resterende opleidingskosten in twee of drie maandelijkse termijnen worden betaald. Voor betaling in termijnen geldt een extra toeslag van €25 per termijn en een betalingstermijn van 7 dagen na de factuurdatum.

5.4 Indien de deelnemer in gebreke blijft tot tijdige voldoening van de opleidingskosten, kan de deelnemer geen aanspraak maken op deelname aan de opleidingsactiviteit van Hair & Styling Academy.

5.5 Indien de deelnemer in gebreke blijft tot tijdige voldoening van de opleidingskosten, dan is de deelnemer van rechtswege in verzuim. De deelnemer is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.

Artikel 6 | Annulering van opleidingsactiviteit

6.1 Bij annulering van een opleidingsactiviteit worden administratiekosten in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen €10.

6.2 Bij annulering van een opleidingsactiviteit meer dan 6 weken voor de startdatum, zullen de betaalde opleidingskosten minus administratiekosten aan de deelnemer terugbetaald worden.

6.3 Bij annulering van een opleidingsactiviteit tussen 6 weken en 4 weken voor de startdatum, zal de aanbetaling van 25% plus administratiekosten verschuldigd zijn en niet worden terugbetaald.

6.4 Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor de startdatum van de trainingsactiviteit, wordt 50% plus administratiekosten van de opleidingskosten in rekening gebracht.

6.5 Bij annulering van 2 weken en korter voor de startdatum, wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.

Artikel 7 | Annulering Privélessen

7.1 Bij annulering van een privéles worden administratiekosten in rekening gebracht. De administratiekosten bedragen €1,95.

7.2 Annuleren van een privéles kan tot 24 uur van te voren. De les kan in dat geval kosteloos verplaatst worden of er kan een restitutie van de aanbetaling plaatsvinden minus de administratiekosten.

7.3 Hair & Styling Academy Purmerend behoudt zich het recht voor om afspraken die minder dan 24 uur van te voren worden geannuleerd volledig door te berekenen. Dit geldt ook voor het te laat verschijnen (+10 min) of in het geval van een no-show.

7.4 Bij het te laat verschijnen kan privéles alleen doorgaan mits de docent voldoende tijd heeft om de volledige les uit te voeren.

Artikel 8 | (Ziekte)Verzuim Deelnemer

8.1 Voor het succesvol afronden van de opleiding geldt een aanwezigheidsplicht. De deelnemer dient minimaal 75% van alle praktijklessen aanwezig te zijn.

8.2 Wanneer de deelnemer in geval van ziekte de opleidingsactiviteit afzegt en dit kan staven met een doktersverklaring, biedt Hair & Styling Academy Purmerend de mogelijkheid om de gemiste onderdelen alsnog op een andere datum of dag te volgen. Dit is echter onder voorbehoud van het bestaan van een reeds geplande gelijksoortige opleidingsactiviteit.

8.3 Indien er geen gelijksoortige opleidingsactiviteit gepland staat of niet wordt voldaan aan de aanwezigheidsplicht uit artikel 8.1, heeft de deelnemer de mogelijkheid om de praktijkdag(en) in te halen via privéles(sen), welke kosten voor eigen rekening van de deelnemer komen.

Artikel 9 | Certificaat

9.1 Na het succesvol afronden van de opleidingsactiviteit ontvangt de deelnemer een certificaat van afronding van de Hair & Styling Academy Purmerend.

9.2 De opleidingsactiviteit is succesvol afgerond wanneer:

  1. De deelnemer voldoet aan de aanwezigheidsplicht uit artikel 8.1 van deze algemene voorwaarden (minimaal 75%) en de benodigde vaardigheden bezit naar het professionele oordeel van de vakdocent;
  2. Wanneer de deelnemer niet voldoet aan de aanwezigheidsplicht uit artikel 8.1, maar de gemiste onderdelen tijdens privélessen heeft ingehaald en de benodigde vaardigheden bezit naar het professionele oordeel van de vakdocent.  

Artikel 10 | Intellectueel eigendom

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten die verband houden met en/of betrekking hebben op de opleidingsactiviteiten van de Hair & Styling Academy, bij de Hair & Styling Academy berusten tenzij een anders vermeld.

10.2 Het opleidingsmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer.

10.3 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Hair & Styling Academy is het niet toegestaan om werken die beschermd worden door enig recht van intellectueel eigendom, te kopiëren, publiceren, distribueren en/of op enige andere wijze openbaar te maken of te delen met derden.

10.4 Gedurende de trainingsactiviteiten is het de deelnemer niet toegestaan om enige vorm van (audio)visuele opnamen te vervaardigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

10.5 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel, verbeurt de deelnemer een direct opeisbare niet voor matiging vatbare boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro) per gebeurtenis.

Artikel 11 | Startpakket

11.1 Wanneer de website dit vermeld bij de desbetreffende opleidingsactiviteit, heeft de deelnemer recht op een startpakket met alle benodigde trainingsmaterialen.

11.2 Zolang de opleidingskosten niet volledig zijn voldaan blijft het startpakket in eigendom van de Hair & Styling Academy. Pas wanneer alle opleidingskosten door de deelnemer zijn voldaan, verkrijgt de deelnemer het eigendomsrecht over de materialen in het startpakket.

Artikel 12 | Bijkomende benodigdheden en trainingsmaterialen

12.1 De deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het meebrengen van de juiste trainingsmaterialen. Wanneer de deelnemer verzuimt de benodigde trainingsmaterialen mee te nemen, is de Hair & Styling Academy in geen enkel geval gehouden de deelnemer van de ontbrekende materialen te voorzien. De Hair & Styling Academy behoudt zich in dit geval het recht voor de deelnemer toegang weigeren tot de trainingsactiviteit.

12.2 Bij een opleidingsactiviteit waarvoor een model vereist is, dient de deelnemer zelf zorg te dragen voor een model die voldoet aan de modeleisen. Wanneer het de deelnemer niet is gelukt zich van een model te voorzien is de Hair & Styling Academy in geen enkel geval gehouden de deelnemer van een model te voorzien.

Artikel 13 | Beschikbaar gestelde eigendommen Hair & Styling Academy

13.1 De Hair & Styling Academy stelt lockers beschikbaar aan deelnemers om trainingsmaterialen en persoonlijke eigendommen te bewaren. Het gebruik van de lockers is geheel op eigen risico. De Hair & Styling Academy is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk bij verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen of trainingsmaterialen.

13.2 Bij verlies of diefstal van de sleutel van de locker brengt de Hair & Styling Academy €10 in rekening bij de deelnemer ter vervanging.

13.3 De Hair & Styling Academy behoudt zich het recht voor om eventuele schade aan beschikbaar gestelde eigendommen van de Hair & Styling Academy, veroorzaakt door een deelnemer, op deze deelnemer te verhalen.

Artikel 14 | Aansprakelijkheid

14.1 Gezien de aard van de werkzaamheden en de subjectieve beoordelingsaspecten die bij de opleidingsactiviteiten een rol spelen, is de Hair & Styling Academy niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer lijdt als gevolg van een gedraging van de Hair & Styling Academy in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld.

14.2 In het geval dat de Hair & Styling Academy aansprakelijk is voor de door deelnemer geleden schade, is de schade die de Hair & Styling Academy gehouden is te vergoeden nooit meer dan de hoogte van de opleidingskosten.

14.3 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden even zeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van de Hair & Styling Academy en ieder ander van wiens hulp de Hair & Styling Academy gebruikmaakt bij de uitvoering van de opleidingsactiviteiten.

Artikel 15 | Overmacht

15.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door de Hair & Styling Academy redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

15.2 In het geval de Hair & Styling Academy door overmacht de opleidingsactiviteit geheel of gedeeltelijk niet uitvoert of uit kan voeren, heeft de Hair & Styling Academy het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de opleidingsactiviteit op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks te harer keuze, zonder dat de Hair & Styling Academy gehouden is
om enige door deelnemer geleden schade te vergoeden.

Artikel 16 | Geheimhouding

16.1 Hair & Styling Academy en de deelnemer zijn ieder verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit een andere bron hebben verkregen.

16.2 Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

16.3 Indien de Hair & Styling Academy – op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak – gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken en de Hair & Styling Academy zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is de Hair & Styling Academy niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de deelnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 17 | Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

17.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Hair & Styling Academy en de deelnemer, waaronder begrepen alle werkzaamheden die de Hair & Styling Academy verleent ten behoeve van de deelnemer.

17.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor de Hair & Styling Academy werkzaam zijn en/of door de Hair & Styling Academy zijn ingeschakeld.

17.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 18 | Wijziging van de Algemene Voorwaarden

18.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door de Hair & Styling Academy op ieder moment worden gewijzigd.

18.2 Wijzigingen worden tenminste 14 (veertien) kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan op de website van de Hair & Styling Academy gepubliceerd en ter kennis aangeboden aan de deelnemer.

Artikel 19 | Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.9 In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Hair & Styling Academy en de deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

19.2 De rechtsverhouding tussen deelnemer en Hair & Styling Academy wordt beheerst door Nederlands recht.

19.3 Alle geschillen tussen deelnemer en de Hair & Styling Academy die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.


Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 14 mei 2024.

Tot 14 mei zijn de huidige algemene voorwaarden van toepassing, welke je hieronder terugvindt en eveneens kunt opvragen bij de Kamer van Koophandel.